Az intézmény története

Nagyatádon az eltérő értelmi fejlődésű gyermekek iskoláztatása 1961-ben kezdődött, az általános iskola mellett működő gyógypedagógiai osztályokban. A nagyatádi Tanács 1970-ben önálló intézményt alapított a régi elemi iskola épületében Kisegítő Iskola néven.

Régi suliAz első igazgató Zala József 57 tanulóval és 4 fős nevelőtestülettel kezdte meg az oktató-nevelő munkát. Ma már megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik azon kollégáink, akiket az alapítók között említhetünk. Zala Józsefné és Horváth Mihályné neve mellett Császár Károlyné, Darvas Györgyné és Kömpf Gyuláné voltak az iskola első pedagógusai.

1972-től 1995-ig az iskola igazgatója Fürst Istvánné, „Ancsa néni” volt. 23 éves vezetői munkája alatt az intézmény tárgyi és személyi feltételei egyaránt javultak. Jelentős szakmai fejlődés volt tapasztalható, a gyógypedagógiai tanárok arányának növekedése elősegítette a munkavégzés minőségi javulását. Nagyatád, Csurgó, Barcs, Marcali térségének továbbképzési központja lett az intézmény.

Az 1985-ös oktatási törvény értelmében a kisegítő iskola neve 1987-től 4. számú általános iskola lett. Az iskola 8 évfolyammal és előkészítő csoporttal működött. Ezekben az években jelentősen megduzzadt a tanulói létszámunk, a 70-es évek végére elérte a 100 főt, a 80-90-es években már 140-170 fő között változott. A tanulólétszám gyors növekedése miatt hamar „kinőttük” az épületet. Így kaptunk helyet 1985-ben a „Déri János” iskolában, ahol az 1-2-as osztályok, előkészítő, s a Nevelési Tanácsadó működött. Az enyhe fokban sérült diákok mellett megnövekedett a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek száma, ezért 1993- tól az addig integráltan oktatott tanulókból önálló foglalkoztató csoportot indítottunk.

1988-tól a Nagyatádi Nevelési Tanácsadó iskolánk integrált egységeként működött egészen 2010. augusztusáig. Az eltelt időszak alatt a Nevelési Tanácsadó szakszolgálati tevékenységeinek köre is bővült. A nevelési és gyógypedagógiai tanácsadáson, pedagógiai szűrővizsgálatokon, terápiákon kívül részt vettek a logopédiai, konduktív pedagógiai ellátásban, a korai fejlesztésben és a képzési kötelezettek ellátásában. Később Ayres és lovasterápiával is kiszélesítették a fejlesztő programok körét. 2006-tól óraadóként, 2008-tól pedig teljes állásban pszichológus segítette a Tanácsadó feladatellátását. 2010-től a Nevelési Tanácsadót a város visszavette, s a Nagyatádi Közoktatási Intézménybe integráltan működik tovább.

Fürst Istvánné nyugdíjba vonulása után 1995-től 2006-ig az intézmény vezetője Laklia Piroska, aki folytatta „Ancsa néni” gyógypedagógiai szellemiségét. Irányítása alatt tovább fejlődött az infrasturktúra, és a többszörösére nőtt nevelőtestület képzettsége. Tevékenysége alatt fokozatosan emelkedett a gyógypedagógiai oktatás-nevelés, valamint a szakellátás színvonala. Vezetői munkájának elismeréséül, 25 éves magas szintű pedagógiai, vezetői tevékenységéért 2003-ban a Somogy Megyei Önkormányzat Somogy Polgáraiért Díjat adományozott. Munkájának eredményeként nemcsak kollégái, a rábízott gyermekek és szülei körében, hanem a megye gyógypedagógus társadalmában is elismert szakemberré vált. Leköszönésekor címzetes igazgatói címet kapott.

Nagyatád város Önkormányzata 1996-ban átadta fenntartói jogát a Somogy Megyei Önkormányzatnak, ezzel egyidőben vette fel iskolánk a nagy gyógypedagógus nevét, Éltes Mátyás Általános Iskola lettünk. A névválasztással tiszteletünket fejeztük ki a gyógypedagógia történet jelentős egyénisége iránt, aki az 1900-as évek eleji Magyarországon megvalósította az értelmi fogyatékos gyermekek szegregált nevelését-oktatását, korszerűsítette a diagnosztizálási módszereket, tanterveket készített a kisegítő iskolák számára.

Nevünk többszöri megújulásával ellentétben iskolánk a régi maradt, hiszen volt épületünk több mint 100 éves, mindig is az oktatás szolgálatában állt. Az 1970-ben birtokba vett főépületet, s a Déri féle házat kinőve a Szent István parki bölcsőde épületét kaptuk meg 1996-ban. Ide költözött át a Nevelési Tanácsadó és az iskola 4 tanulócsoportja, majd folyamatosan kialakításra került egy tornaszoba, technika tanterem, később logopédiai szoba és egy tankonyha. A Szent István parki épülettel saját konyhát is kaptunk, melyet később bezárattak korszerűtlensége miatt. Azóta (s azelőtt is) a gyerekek étkeztetése szállított élelmezéssel történik.

2006-tól Beznicza Adrienn igazgató irányításával működik intézményünk. 2007-től gazdasági önállóságunk megszűnt, a gazdálkodást a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látta el. 2010-től a Nevelési Tanácsadó levált iskolánkról és átkerült Nagyatád Közoktatási Intézményeinek Szakszolgálatához.

2011 a nagy változások éve iskolatörténetünkben, hiszen 2011. június 30-án az Éltes Mátyás Általános Babay új iskolaIskola jogutód nélkül megszűnt, s 2011. július 1-től a Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógia Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és Gyermekotthon, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság telephelyeként működünk tovább. Ezzel szakmai önállóságunk is megszűnt.
Főigazgatónk Gyurina Éva.

Nemcsak nevünk változott, hanem címünk is, hiszen 2011 augusztusában átköltöztünk a Babay József Általános Iskola volt épületébe. Szép, tágas intézmény bérlői lettünk, ahol végre - 40 év után -  igazi tornatermet vehettünk birtokba!

2014. szeptemberétől ismét önálló intézményként folytathatjuk szakmai munkánkat Éltes Mátyás Általános Iskola néven. Az intézmény megbízott igazgatója Beznicza Adrienn. A fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és annak Nagyatádi Tankerülete lett.

2006-tól napjainkig az intézményt a megújulás jellemezte. A gyógypedagógiai ellátás területe színesedett, a feladatellátás bővült. Számos sikeres pályázat által a pedagógusok szakképzettsége nőtt, a szakmai munka minőségileg is megújult, a digitális oktatás tárgyi feltételei bővültek. Innovatív szervezetté vált az intézmény.

Hosszas előkészítő munka után 2018 szeptemberében újabb szervezeti átalakítással, bővítéssel létrejött a gyógypedagógiai óvodai intézményegység és az utazó gyógypedagógiai hálózat. Az intézmény egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé (EGYMI) alakult: Nagyatádi Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés – Oktatást Végző Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény néven. Az óvoda gyermeklétszáma és csoportjainak száma évről évre nő. Az utazó gyógypedagógiai hálózat által végzett tevékenységek köre mára számos területtel bővült, az ellátást igénylő óvodák, általános iskolák és középiskolák száma növekszik.

Az intézmény fenntartója 2017 januárjától a Kaposvári Tankerületi Központ.